HKC Haarlem = veilig sportklimaat!

Je ziet steeds vaker dat wanneer je een bepaalde functie wilt vervullen je daarvoor een Verklaring Omtrent het Gedrag (een zgn. VOG) moet kunnen overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

In sommige branches is dit zelfs wettelijk verplicht. Het gaat dan met name om functies, die werken met kwetsbare groepen zoals jeugd en geestelijk mindervaliden en waar er een afhankelijkheidssituatie bestaat. Zo zie je dus ook dat de VOG steeds vaker één van de onderdelen van het preventie- en integriteitsbeleid van vrijwilligersorganisaties wordt.

Voor HKC Haarlem betekent dit dat wij voor onze vrijwilligers die in een mogelijke afhankelijkheidssituatie met onze jeugd kunnen komen een VOG verplicht gaan stellen. Gelukkig bestaat er een regeling waarin onder bepaalde voorwaarden – waaraan HKC Haarlem voldoet – VOG’s voor vrijwilligers gratis kunnen worden aangevraagd. De personen waarvoor we dit verplicht willen gaan stellen zullen hierover binnenkort nadere informatie ontvangen.

Met alleen VOG’s aanvragen voor vrijwilligers voorkom je niet grensoverschrijdend gedrag. Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we niet alleen maar ongewenst lichamelijk contact en/of het vastleggen van bepaalde situaties (zoals bijvoorbeeld het douchen) op foto of video, maar denken we ook aan pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie.

Voorbeelden zijn: kinderen die onaardige dingen zeggen tegen andere kinderen, spelers die onsportief en intimiderend gedrag vertonen jegens andere spelers (van de tegenpartij), coaches die op een negatieve, agressieve wijze de kinderen benaderen, toeschouwers die agressie vertonen of discriminerende opmerkingen maken enz.

Het doel is een veilig sportklimaat binnen HKC Haarlem, waar iedereen zich thuis en geborgen voelt. En daarom moeten we meer doen dan alleen VOG’s aanvragen.

Met het bewust omgaan met c.q. uit de weg gaan van situaties, die kunnen leiden tot grensoverschrijdend gedrag, zou je grensoverschrijdend gedrag al voor een groot deel kunnen voorkomen. Denk maar eens aan het überhaupt nooit alleen laten van kinderen en het toepassen van het vier-ogenprincipe op kwetsbare momenten.

Of zodra er grensoverschrijdend gedrag wordt getoond, op een beschaafde manier even laten weten dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd. Natuurlijk moet je daarbij wel altijd eerst de situatie even goed inschatten en proberen te vermijden dat jouw ingrijpen alleen maar de situatie doet escaleren (zoals bijvoorbeeld met agressie langs de lijn).

En kom je grensoverschrijdend gedrag tegen of vermoed je grensoverschrijdend gedrag, maar weet je niet zo goed wat je moet doen. Dan hebben we binnen HKC Haarlem een vertrouwenscontactpersoon (Marjolein de Gooijer), waar je met je vragen en meldingen terecht kan.

Een veilig sportklimaat is een zaak van ons allemaal!Geschreven door: Marjolein, vertrouwenscontactpersoon HKC Haarlem