Veilig Sportklimaat

Inleiding
HKC Haarlem wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt of vrijwilligerswerk doet en waar iedereen zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus helaas ook binnen onze vereniging voorkomen. Omdat we er alles aan willen doen dit te voorkomen hebben we een aantal omgangsregels opgesteld, waarbij gebruik gemaakt is van richtlijnen van het NOC*NSF.

Aanvullend hierop zijn de gedragsregels van toepassing op iedereen die een begeleidende taak heeft.

Bij grensoverschrijdend gedrag kan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon van HKC Haarlem.

Tot slot vraagt HKC Haarlem van iedereen die betrokken is bij jeugd tot 18 jaar (trainers, coaches, begeleiders jeugdkamp, e.d.) een zogenaamde ‘verklaring omtrent gedrag’. Niet als teken van wantrouwen, wel om te laten zien dat we een veilig sportklimaat serieus nemen!

Omgangsregels
Omgangsregels kunnen worden gezien als algemene uitgangspunten voor gedrag. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. Deze omgangsregels gelden voor alle leden en iedereen die bij HKC Haarlem betrokken is.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig
 • Ik scheld niet en ik maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik breng iemand anders of zijn/haar eigendommen geen schade toe.
 • Ik kom niet ongewenst dichtbij anderen en raak de ander niet tegen zijn/haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste, seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt daarop aan en meld dit zo nodig bij de vertrouwenspersoon.
 • Ik respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter.

Gedragsregels
In onderstaande tekst wordt gesproken over ‘begeleiders’. Hiermee wordt bedoelt iedereen die zich op welke manier dan ook bezig houdt met het begeleiden van één of meerdere sporters: trainers, coaches, verzorgers, enz. Voor het gemak is voor de mannelijke vorm van woorden gekozen maar natuurlijk worden ook vrouwelijke begeleiders en sporters bedoeld.

 • De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider maakt op geen enkele manier gebruik van zijn machtspositie.
 • De begeleider zal de sporter niet benaderen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 • De begeleider gaat niet verder in op het privéleven van de speler dan noodzakelijk is, voor de trainingen, het functioneren van de speler in het team en dan gebruikelijk is in een sportieve relatie tussen begeleider en sporter.
 • De begeleider respecteert de privacy van de sporter.
 • De begeleider zorgt dat er geen ongepaste onderwerpen besproken worden met / in het bijzijn van de sporter. Expliciet vallen hieronder: seksueel getinte opmerkingen, onderwerpen of grappen.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel van aard zal worden/wordt ervaren.
 • Seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn niet gewenst.
 • De begeleider heeft de plicht voor zover dit in zijn vermogen ligt- op te komen voor de veiligheid en het welbevinden van de sporter. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de geldende gedrags- en/of omgangsregels, zal hij hierop actie ondernemen.
 • De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

Vertrouwenscontactpersonen
Bij grensoverschrijdend gedrag zou het beste zijn als degene die dat vertoont daar direct op aan wordt aangesproken. Dat zou verreweg de beste manier zijn, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede kunnen reden zijn, dat je er mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij iemand terecht te kunnen. Een onafhankelijk persoon, die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen wat de beste weg naar een oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenscontactpersoon, (afgekort VCP).

De VCP is binnen de korfbalvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die als lid, ouder, vrijwilliger, kaderlid, supporter of gast van onze vereniging wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de club of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Daarbij moet het gaan om ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de club afspeelt of heeft afgespeeld.

De taken van de vertrouwenscontactpersoon zijn:

 • luisteren naar de klacht of het probleem;
 • in samenspraak met de persoon in kwestie bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
 • bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing;
 • afhankelijk van de klacht of het probleem, doorverwijzen naar hulpverlening;
 • begeleiden van persoon in kwestie in het verdere verloop van de melding.

De VCP behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er ook voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. De VCP kan het bestuur (anoniem) in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag maar hij of zij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur. Als het gaat om ernstige incidenten, zoals seksuele intimidatie, werkt de VCP volgens het Protocol Sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren seksuele intimidatie van NOC*NSF (zie www.nocnsf.nl).

Per ingang van het seizoen 2024/2025 heeft HKC Haarlem twee VCP’s: Abi de Wit en Jeroen Spier. Heb jij iets dat je graag met hen wil bespreken, dan kun je ze een mailtje sturen of natuurlijk gewoon aanspreken langs de lijn.

Verklaring omtrent gedrag
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Zoals ook al in de inleiding staat vragen we van iedereen die betrokken is bij jeugd tot 18 jaar een VOG.

Het aanvragen van een VOG is gratis voor de vrijwilligers van HKC Haarlem en kan in de meeste gevallen digitaal geregeld worden. De enige voorwaarde daarbij is dat de betreffende persoon in het bezit van DigiD is; mocht dat niet het geval zijn dan wordt in overleg bekeken hoe de VOG alsnog aangevraagd kan worden. Diegenen voor wie dit van toepassing is krijgen persoonlijk bericht over de te volgen procedure.